תקנון שימוש באתר נעמה בצלאל 

תקנון שימוש באתר נעמה בצלאל

מבוא

אתר נעמה בצלאל (להלן: “האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה אתר להצגה תדמיתית של פעילותה של חברת נעמה בצלאל בע”מ (“המפעילה” או “נעמה בצלאל”) חנות וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת “נעמה בצלאל בע”מ”, ח.פ. 512568510, שכתובת משרדה הרשום היא ברח’ תפוצות ישראל 6ב’ גבעתיים.

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן.

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין נעמה בצלאל, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. משתמש אשר אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בקשר עם אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי הסכמה לתנאי התקנון, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלה.

לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, העושה שימוש באמצעות רשת האינטרנט באתר. כל אדם כאמור רשאי להשתמש באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות מכוח הדין ללא אישור אפוטרופוס, על המשתמש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוס החוקיים שלו (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
  • המשתמש בינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף
  • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

מובהר כי נעמה בצלאל רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

נעמה בצלאל שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר או המפר את תנאי ההתקשרות עם נעמה בצלאל תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי נעמה בצלאל ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

אתר נעמה בצלאל מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים. שיתוף ושליחת מוצרים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות. מתן משוב ו/או תגובות למוצרים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של נעמה בצלאל. מובהר כי נעמה בצלאל  רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. תיוג מוצר או פריט שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תוכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

מובהר כי נעמה בצלאל אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ונעמה בצלאל תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, ו/או המוצרים הנמכרים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי נעמה בצלאל רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף החברה בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של נעמה בצלאל ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, שהוא נותן לנעמה בצלאל את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב שנעמה בצלאל תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא אישורו. זכות זו של נעמה בצלאל תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לנעמה בצלאל מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של נעמה בצלאל ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של נעמה בצלאל בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל מוצר או שירות המוצע באתר יוצג “דף מוצר” בו יופיעו פרטי המוצר או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף מוצר”). נעמה בצלאל רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר מוצרים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים לבין המוצרים בפועל. שינויים אלה נובעים, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל נעמה בצלאל להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”).

מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לנעמה בצלאל עקב שיבוש בהפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך בנפרד. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע נעמה בצלאל בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה שההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “המוצרים”.

מותרת רכישת מוצרים לצריכה פרטית בלבד. לא תאושר הזמנה לרכישת מוצרים לצורך מכירתם על ידי המשתמש. נעמה בצלאל שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר הזמנה במקרה של חשד לכך שמטרת ההזמנה היא רכישת מוצרים לשם מכירתם הלאה.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שנעמה בצלאל תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין נעמה בצלאל במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה נעמה בצלאל רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד נעמה בצלאל ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. נעמה בצלאל שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.

ההזמנה תרשם במחשבי נעמה בצלאל וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור “החשבון שלי” שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר.

יובהר ויודגש, כי משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של נעמה בצלאל אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את נעמה בצלאל. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של נעמה בצלאל הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת המוצרים באחת הדרכים הבאות:

  • משלוח לבית המשתמש בישראל או למען אחר בישראל באמצעות דואר רשום
  • אספקה באמצעות שליח ליעד בישראל לפי בחירת המשתמש
  • איסוף המוצרים על ידי המשתמש בסטודיו נעמה בצלאל ברחוב תפוצות ישראל 6ב’, מתחם כורזין, גבעתיים. נעמה בצלאל שומרת על זכותה להחליף את מקום האיסוף העצמי , בהודעה מראש.

מחירי המשלוח יחולו על המשתמש ויתווספו למחיר המוצרים, למעט במקרה של איסוף עצמי.

בחירה באספקה באמצעות דואר

נעמה בצלאל תשלח את המוצרים באמצעות דואר רשום  כנגד תשלום המתווסף על מחיר המוצרים בהתאם לגודל החבילה. נעמה בצלאל אינה מתחייבת למועד אספקה במקרה של משלוח באמצעות הדואר והאחריות בעניין חלה על חברת הדואר. מסירת דבר הדואר תעשה לפי נהלי חברת הדואר ונעמה בצלאל אינה אחראית לנהלים אלו ולקיומם על ידי המשתמש.

בהזמנת משלוח לחו”ל על המזמין ליצור קשר עם שירות הלקוחות לכתובת מייל: info@naamabezalel.co.il  ונציג מחברת נעמה בצלאל יחזור אליו לביצוע ההזמנה ולפירוט דמי המשלוח בהתאם ליעד

בחירה באספקה באמצעות שליח

אספקת המוצרים לסטודיו למשתמש את המוצרים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח”). אספקת המוצרים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 8 ימי עסקים). נעמה בצלאל איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג .אספקת מוצרים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר בהתאם ליעד.  דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצרים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר.

אספקה לסטודיו נעמה בצלאל בגבעתיים

אספקת המוצרים לסטודיו  תבוצע בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 6 ימי עסקים). עם הגעת המוצרים המוזמנים לסטודיו,, ייצור נציג מנעמה בצלאל קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת המוצרים לסטודיו. המשתמש יאסוף את המוצרים מן הסטודיו במהלך שעות פעילותו. נעמה בצלאל תשמור את המוצרים בסטודיו למשך 14 ימים. היה והמשתמש לא יופיע לאיסוף המוצרים בתוך 60 ימים, כי אז תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה בקיזוז דמי ביטול בסך 5% מסך העסקה. במקרה של ביטול העסקה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד נעמה בצלאל בקשר עם ביטול העסקה. במקרה של אספקת המוצרים לסטודיו נעמה בצלאל ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.
נעמה בצלאל לא תהיה אחראית להסדרי הגעה לסטודיו וחניה באיזורו ואלו נמצאים באחריות המשתמש בלבד.

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים בנעמה בצלאל. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת המוצרים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, הוא מאשר כי ידוע לו שנעמה בצלאל לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצרים במקרים הבאים:

עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת נעמה בצלאל. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית נעמה בצלאל תהיה רשאית לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי נעמה בצלאל איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר המוצרים אינם נמצאים במלאי. אם מוצרים מסוימים חסרים במלאי, נעמה בצלאל תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

מובהר כי אספקת המוצרים (בסטודיו נעמה בצלאל או בבית המשתמש או בסניף דואר) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר “אישור ההזמנה” או אישור הזמנה מודפס ממערכת  הדוא”ל  כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של נעמה בצלאל. מוסכם כי נעמה בצלאל ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת המוצרים לידי המשתמש.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

ביטול העסקה בתוך שעתיים מרגע השלמת הזמנת המוצרים באתר ולפני משלוח המוצר – יעשה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות בכתובת: info@naamabezalel.co.il ובמסגרת שעות הפעילות של שירות הלקוחות, בימים א’-ה’ בשעות  10:00-17:30 באותו היום. בנסיבות אלו כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).

לאחר יותר משעתיים יתבקש ביטול העסקה לאחר פרק זמן זה, ההזמנה תחויב ותבוצע, אך הלקוח יהא רשאי להחזיר את המוצר, לאחר קבלתו, באמצעות דואר ישראל, ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש.ב יטול העסקה לאחר קבלת המוצר בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש.

ביטול העסקה יבוצע בהודעה בכתב לנעמה בצלאל ובליווי  או באמצעות הדואר לפי בחירתו ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והמוצר התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות נעמה בצלאל או באמצעות הדואר.

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל שירות הלקוחות של נעמה בצלאל  בדוא”ל: info@naamabezalel.co.il או בטלפון 03-7238100 שלוחה 0. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והמוצר המוחזר וכפוף למסירת המוצר המוחזר כאמור לעיל. החלפת המוצר במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות נעמה בצלאל, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת בנעמה בצלאל, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

ביטול עסקת הרכישה על ידי נעמה בצלאל:

נעמה בצלאל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי.

אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.

בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בנעמה בצלאל ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו.

אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו.

במקרה של מסירה בסטודיו המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את המוצרים שהוזמנו על ידו בתוך 60 ימי עסקים.

בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות נעמה בצלאל לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית נעמה בצלאל לבטל את העסקה או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.

בוטלה מכירה כאמור נעמה בצלאל לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר ואחריותה תסתכם בהשבת מלוא התשלום ששילם המשתמש

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בדוא”ל: info@naamabezalel.co.il  או בטלפון 03-7238100 שלוחה 0

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר נעמה בצלאל, לרבות העיצובים, התצלומים, סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של נעמה בצלאל בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר נעמה בצלאל, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם נעמה בצלאל בלא קבלת הסכמת נעמה בצלאל מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר נעמה בצלאל לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת נעמה בצלאל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של נעמה בצלאל מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו נעמה בצלאל, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם נעמה בצלאל,  סימני המסחר של נעמה בצלאל (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב’ – הם כולם רכושה של נעמה בצלאל בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של נעמה בצלאל ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם נעמה בצלאל נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט המוסמכים  בתל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.